Bommanakatte,Bhadravathi

Gallery

Sports Day Celebration 2023

Sports Day Celebration 2023

Sports Day Celebration 2023

Sports Day Celebration 2023

Sports Day Celebration 2023

Sports Day Celebration 2023

Sports Day Celebration 2023

Sports Day Celebration 2023

Sports Day Celebration 2023

Pratibha Karanji 2023

Pratibha Karanji 2023

Bag Day Celebration 2023

Bag Day Celebration 2023

Bag Day Celebration 2023

Bag Day Celebration 2023

Bag Day Celebration 2023

Bag Day Celebration 2023

Bag Day Celebration 2023

Bag Day Celebration 2023

Bag Day Celebration 2023

Independence Day 2023

Independence Day 2023

Independence Day 2023

Independence Day 2023

Teachers Day Celebration 2022

Teachers Day Celebration 2022

Teachers Day Celebration 2022

Teachers Day Celebration 2022

Teachers Day Celebration 2022

Teachers Day Celebration 2022

Teachers Day Celebration 2022

Teachers Day Celebration 2022

Independance Day Celebration 2022

Independance Day Celebration 2022

Independance Day Celebration 2022

Independance Day Celebration 2022

Independance Day Celebration 2022

Independance Day Celebration 2022

Independance Day Celebration 2022

Independance Day Celebration 2022

Independance Day Celebration 2022

Independance Day Celebration 2022

Independance Day Celebration 2022

Independance Day Celebration 2022

Independance Day Celebration 2022

Celebration of 73rd Republic Day-2022

Celebration of 73rd Republic Day-2022

Celebration of 73rd Republic Day-2022

Celebration of 73rd Republic Day-2022

CHILDREN DAY PROGRAM 2021-22

CHILDREN DAY PROGRAM 2021-22

CHILDREN DAY PROGRAM 2021-22

MID DAY MEAL PROGRAM 2021-22

MID DAY MEAL PROGRAM 2021-22

MID DAY MEAL PROGRAM 2021-22

MID DAY MEAL PROGRAM 2021-22

MID DAY MEAL PROGRAM 2021-22

MID DAY MEAL PROGRAM 2021-22

MID DAY MEAL PROGRAM 2021-22

Kannada Rajyothsava 2021-22

Kannada Rajyothsava 2021-22

Kannada Rajyothsava 2021-22

SCHOOL REOPENING CERAMONY 2021-22

SCHOOL REOPENING CERAMONY 2021-22

SCHOOL REOPENING CERAMONY 2021-22

SCHOOL REOPENING CERAMONY 2021-22

SCHOOL REOPENING CERAMONY 2021-22

GANDHI JAYANTHI CELEBRATION 2021-22

GANDHI JAYANTHI CELEBRATION 2021-22

GANDHI JAYANTHI CELEBRATION 2021-22

CRAFTS AND DRAWING 2021-22

CRAFTS AND DRAWING 2021-22

CRAFTS AND DRAWING 2021-22

CRAFTS AND DRAWING 2021-22

Education Tour 2020-21

Education Tour 2020-21

Education Tour 2020-21

Education Tour 2020-21

Education Tour 2020-21

Education Tour 2020-21

Education Tour 2020-21

Education Tour 2020-21

Online classes 2020-21

School day 2020-21 parents sports

School day 2020-21 Students sports

School day 2020-21 parents sports

Online classes 2020-21

School day 2020-21 Student sports

Mid day meal grace school

Mid day meal grace school

Education Tour 2020-21

Education Tour 2020-21

Education Tour 2020-21

School day 2019-20 parents sports

School day 2019-20 parents sports

School day 2019-20 parents sports

School day 2019-20 parents sports

Zonal level sports 2019-20

Independance Day Celebration 2019

Independance Day Celebration 2019

Independance Day Celebration 2019

Independance Day Celebration 2019

Independance Day Celebration 2019

Independance Day Celebration 2019

Independance Day Celebration 2019

Pray for Pulwama attack 2019

Pray for Pulwama attack 2019

Pray for Pulwama attack 2019

Pray for Pulwama attack 2019

Pray for Pulwama attack 2019

Pray for Pulwama attack 2019

Children's day Celebration - 14/11/2018

Children's day Celebration - 14/11/2018

Children's day Celebration - 14/11/2018

Children's day Celebration - 14/11/2018

Children's day Celebration - 14/11/2018

Children's day Celebration - 14/11/2018

Children's day Celebration - 14/11/2018

Children's day Celebration - 14/11/2018

Children's day Celebration - 14/11/2018

Prathibha Karanji 2018-19

Prathibha Karanji 2018-19

Prathibha Karanji 2018-19

Help flood victims

Help flood victims

Help flood victims

Differet kind of Residence-By Grace children

Differet kind of Residence-By Grace children

Differet kind of Residence-By Grace children

Activity

Activity

Winners of Pratibha Karanji Competition

Participants in Pratibha Karanji Competition